Komunikacioni kanali

„Korisnik će možda zaboraviti
šta ste mu tačno rekli, ali će zauvek
pamtiti iskustvo koje ste mu pružili.“